Μαθήματα

Μαθήματα2022-04-29T20:05:56+03:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

Μαθήματα

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόµενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Γ Εξάμηνο

Δ Εξάμηνο

Go to Top