Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα2022-06-28T18:20:31+03:00

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το ΠΜΣ προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια και είναι ατελές (χωρίς δίδακτρα). Στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5. Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις, καλούνται σε προφορική συνέντευξη, η οποία αξιολογείται ως προς:

(α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας,

(β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και

(γ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Μαθήματα

Αναλυτικές πληροφορίες

Στα μαθήματα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ & ΕΔΙΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Μαθήματα

Αναλυτικές πληροφορίες

Στα μαθήματα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ & ΕΔΙΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Δείτε όλα τα μαθήματα
Go to Top