Συγγραφή και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Κάθε φοιτητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή καλείται να ολοκληρώσει τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και να την υποστηρίξει, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (βλ. ΦΕΚ).