Ζητήματα μεθοδολογίας

Ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο, η μουσική αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο της εθνομουσικολογίας και της μουσικής ανθρωπολογίας. Το μάθημα έχει διττό χαρακτήρα: i)θεωρητικό, μέσω της ιστορικής επισκόπησης της εθνογραφικής μεθόδου στην εθνομουσικολογία και στην ανθρωπολογία (εθνογραφικός ρεαλισμός, κρίση της αναπαράστασης, μεταμοντέρνα εθνογραφία), ii)πρακτικό, μέσω άσκησης mini-επιτόπιας έρευνας σε πεδίο ελεύθερης επιλογής των φοιτητών και την εξοικείωσή τους με την εθνογραφική μέθοδο (συμμετοχική παρατήρηση, εθνογραφικό ημερολόγιο, συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις κ.λπ.). Η σύνθεση των δύο διαστάσεων του μαθήματος (θεωρητικό/πρακτικό) θα αποτελέσει το αντικείμενο γραπτής εργασίας.

https://eclass.uoa.gr/courses/MUSIC151/