Στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» θα δέχεται είκοσι (20) φοιτητές κάθε δεύτερο ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί έξι (6) συνολικά διδάσκοντες, όλους από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα (1) διδάσκοντα ανά τρεις (3) φοιτητές.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Κάθε δεύτερο ακαδημαϊκό έτος και εντός του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Σ’ αυτήν ανακοινώνονται ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι ημερομηνίες εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ, τα εξεταστέα μαθήματα, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης Α’ κύκλου σπουδών
5. Επικυρωμένο Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών ή/και Β’ κύκλου σπουδών, εάν υπάρχει/υπάρχουν
6. Προκειμένου για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ.5 του Ν.4547/18
7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
9. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ, εφόσον δεν πρόκειται για πτυχιούχους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ
10. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, ή τίτλους εκπαίδευσης ή σπουδών στα αγγλικά
11. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΣΕ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.
  • την επίδοση των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται σ’ αυτό. Οι όροι της εξέτασης, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του ΠΜΣ.
  • την προσωπική συνέντευξη για τους επιτυχόντες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΠΜΣ ενώπιον της ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 20% στον βαθμό του πτυχίου, κατά 60% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις και κατά 20% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη. Επιτυχόντες στο ΠΜΣ θεωρούνται οι υποψήφιοι που καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας (βαθμός πτυχίου, γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη). Σε περίπτωση που αίτηση υποψηφίου δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνεται δεκτή και ο υποψήφιος δεν καλείται για συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.