1. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη του/της ΕΚ το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου για όσους σκοπεύουν να την υποστηρίξουν στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους ή την 1η Σεπτεμβρίου για όσους σκοπεύουν να την υποστηρίξουν στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του δεύτερου έτους.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ορίζονται εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων του ΠΜΣ, ένα εξ αυτών είναι ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).
 3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να παραδώσουν το κείμενο της διπλωματικής εργασίας δακτυλογραφημένο με διάστιχο 1.5, σε σελίδες μεγέθους Α4, με μέγεθος γραμματοσειράς 12 στιγμές. Στο εξώφυλλο πρέπει να αναφέρεται το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα, το όνομα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια, ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και το ακαδημαϊκό έτος (βλέπε Παράρτημα ΙΙ).
 4. Η εξέταση γίνεται με προφορική υποστήριξη υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα και ερευνητικές/πρακτικές υποχρεώσεις. Η προφορική υποστήριξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.
 5. Η αξιολόγηση γίνεται σε δεκαβάθμια κλίμακα με βάση το 5 (πέντε).
 6. Η βαθμολόγηση κατατίθεται σε ειδικό έντυπο στη Γραμματεία με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ).
 7. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει: (1) ελάσσονες διορθώσεις, στις οποίες ο/η υποψήφιος/α ανταποκρίνεται εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών. Εφόσον αυτό ζητηθεί, η επιτροπή καταθέτει τον τελικό βαθμό στη Γραμματεία χωρίς περαιτέρω εξέταση, (2) μείζονος σημασίας διορθώσεις και (3) την απόρριψη. Στην περίπτωση (2) ορίζεται επανεξέταση του διορθωμένου κειμένου την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, οπότε εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί επιτυχώς διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και απόφαση της ΣΕ. Στην περίπτωση (3) ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και απόφαση της ΣΕ.
 8. Καταθέτοντας τη διπλωματική εργασία ο φοιτητής πρέπει να αναφέρει τις γραπτές και προφορικές πηγές που χρησιμοποίησε. Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Ως λογοκλοπή νοείται:
 • Αντιγραφή της εργασίας (δημοσιευμένης ή μη) κάποιου άλλου.
 • Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων (δημοσιευμένης ή μη) χωρίς την δέουσα αναφορά.
 • Επανάληψη μέρους εργασίας, η οποία έχει κατατεθεί από τον/την υποψήφιο/α στο παρελθόν στο ίδιο ή σε άλλο μάθημα και έχει ήδη αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται και να γνωστοποιείται ρητώς.
 • Παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά στην πηγή.
 1. Οι διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).
 2. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο “ΠΕΡΓΑΜΟΣ”, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.