Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτατο όριο απουσιών ανά μάθημα ορίζεται στο 30% του συνολικού αριθμού των διαλέξεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών, ο φοιτητής διαγράφεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπλήρωση ερευνητικών/πρακτικών υποχρεώσεων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)της συνολικής διδασκαλίας.

Τα μαθήματα, τα οποία είναι όλα τρίωρης διάρκειας, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Διάρθρωση του Προγράμματος ανά εξάμηνο φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες ECTS
Ζητήματα μεθοδολογίας 3 10
Μουσική και το «ιερό» 3 10
Ήχος, χώρος, μνήμη 3 10
Σύνολο 30 30
Β΄ Εξάμηνο    
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες ECTS
Μουσική, ιστορία, πολιτισμός 3 10
Μουσικές βιομηχανίες & δημοφιλής μουσική 3 10
Μουσική Ανθρωπολογία, Εθνομουσικολογία και οπτικοακουστικά μέσα 3 10
Σύνολο 30 30
Γ΄ Εξάμηνο
Υποχρεώσεις ECTS
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15
Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα 15
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
Υποχρεώσεις ECTS
Συγγραφή και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας 30
Σύνολο 30