Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για παράταση φοίτησης. Έτσι, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται κατόπιν εισήγησης της ΣΕ και απόφασης της Συνέλευσης.

Το ΠΜΣ δεν προβλέπει δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει άπαξ άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της ΜΔΕ, έπειτα από αιτιολογημένη αίτησή του/της. Η χορήγηση της αναστολής αποφασίζεται από τη Συνέλευση, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ και του επιβλέποντος καθηγητή. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και προβλέπεται μόνο για τις εξής περιπτώσεις: i) μητρότητα, ii) εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας και iii) εξαιρετικοί λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με την προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων από δημόσιο φορέα υγείας. Η ελάχιστη δε διάρκεια αναστολής της ιδιότητάς του/της, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο χρόνος διακοπής της παρακολούθησης του ΠΜΣ του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας δεν προσμετράται στη συνολική χρονική διάρκεια της φοίτησης.