Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα

Οι φοιτητές καλούνται να διοργανώσουν επιστημονική ημερίδα με θέμα που σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, εξασκώντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δεξιότητες: α) προσδιορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής β) επιλογή τρόπου δημοσιοποίησης, γ) εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποστήριξης, δ) ταξινόμηση των υπό παρουσίαση ανακοινώσεων σε συναφείς θεματικούς/μεθοδολογικούς κύκλους και σύνταξη προγράμματος. Στη συνέχεια, κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να παρουσιάσει προφορικά σε μορφή επιστημονικής ανακοίνωσης ένα θέμα το οποίο επεξεργάστηκε σε μάθημα του A’ ή Β’ εξαμήνου σπουδών του στο ΠΜΣ.