Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων του προτεινόμενου θέματος, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την έκθεση προόδου της προπαρασκευαστικής επιτόπιας ή/και αρχειακής έρευνας.