Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτατο όριο απουσιών ανά μάθημα ορίζεται στο 30% του συνολικού αριθμού των διαλέξεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών, ο φοιτητής διαγράφεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος του Α’ και Β’ εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η εκπλήρωση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των φοιτητών για το Γ’ εξάμηνο βαθμολογείται από τον εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Οι επιδόσεις στα μαθήματα συμβάλλουν κατά 70% στον τελικό βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος και της διπλωματικής εργασίας κατά 30%.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας την οποία δηλώνει ο φοιτητής στο τέλος του Β’ εξαμήνου με αίτησή του προς την ΣΕ, η οποία αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο της διπλωματικής εργασίας και συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή (βλέπε Παράρτημα Ι).

Επιβλέποντες εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζονται εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων του ΠΜΣ.

Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία 25.000 περίπου λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και εξαιρούμενης της βιβλιογραφίας και των τυχόν παραρτημάτων. Η διπλωματική εργασία είναι ατομική.

Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι εξειδικευμένη, με πρωτότυπη σύνθεση και να έχει ερευνητικό χαρακτήρα.

Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Για να εγκριθεί η διπλωματική εργασία ο φοιτητής /τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017)