Μουσική Ανθρωπολογία, Εθνομουσικολογία και οπτικοακουστικά μέσα

Τις τελευταίες δεκαετίες τα οπτικοακουστικά μέσα έχουν καθιερωθεί ως απαραίτητο εργαλείο στην επιτόπια έρευνα και ανάλυση δεδομένων, καθώς πολλοί είναι οι εθνομουσικολόγοι/ανθρωπολόγοι που συλλέγουν ή παράγουν νέο οπτικοακουστικό υλικό. Το μάθημα εξετάζει τη διασύνδεση των οπτικοακουστικών μέσων με τις ποικίλες θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές διαστάσεις της εθνομουσικολογικής και ανθρωπολογικής επιστήμης με εφαρμογές στην έρευνα, την καταγραφή και τη διάχυση της επιστημονικής εμπειρίας και γνώσης. Πώς χρησιμοποιούν οι εθνομουσικολόγοι/ανθρωπολόγοι τα οπτικοακουστικά μέσα στην έρευνά τους; Πώς επηρεάζει η χρήση των μέσων αυτών τις αντιλήψεις τους, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων και τη σχέση τους με το αντικείμενο έρευνας; Ποια είναι η δεοντολογία και η μεθοδολογία χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων; Τι μπορεί να αποκαλύψει η μελέτη των οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων στο πεδίο των τελεστικών τεχνών; Το μάθημα υποστηρίζεται από διαλέξεις, εργαστήρια, πρακτικές εφαρμογές και προβολές, ενώ οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν σχετική ερευνητική εργασία.