Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για την κάλυψη έως 20 θέσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23, από την Πέμπτη 30/06/2022 έως και την Πέμπτη 15/09/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/.

Το ΠΜΣ είναι διετές, πλήρους φοίτησης, ατελές (χωρίς δίδακτρα) και προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια. Στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Όσων υποψηφίων εκκρεμεί η ορκωμοσία για τη λήψη πτυχίου και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών μέχρι 31/08/2022 πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του Τμήματος τους συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Published On: 28 Ιουνίου, 2022Categories: Νέα - Ανακοινώσεις